Přihlášení

Kontakt

Arkebuzírský mail: arkebuziri@centrum.cz

Velitel: Jan Pleva
přímý kontakt: dzan.p@seznam.cz

Nábor nováčků: atom@corneta.cz

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Stanovy

Stanovy Společnosti vojenské historie Corneta Grisea

§ 1. Název:

Společnost vojenské historie Corneta Grisea, dále jen SVHCG, navenek vystupující jako Corneta Grisea.

§ 2. Sídlo:

Babická 1020/7a, Brno 614 00, adresa pro elektronickou komunikaci: arkebuziri@centrum.cz

§ 3. Účel SVHCG:

1. zvládnout co nejlépe organizaci vojenské jednotky v historickém období určeném SVHCG

2. nacvičit co nejkvalitnější program po stránce divadelní i šermířské

3. připravit co nejvěrohodnější výstroj a výzbroj SVHCG

4. pravidelně poznávat dějiny vojenské historie

5. spolupracovat s ostatními skupinami historického šermu a vojenské historie, účastnit se setkání skupin historického šermu a vojenské historie

§ 4. Členství:

1. Členem SVHCG může být osoba, která prošla zkušební dobou a byla přijata valnou hromadou.

2. Členy jsou:

a) Členové nad 18 let.

b) Členové do věku 18ti let (mají povinnost platit 50% příspěvky). Členové do 18ti let musí odevzdat vedoucímu SVHCG písemné povolení svých zákonných zástupců k členství v SVHCG.

3. Členství zaniká:

a) úmrtím člena,

b) na návrh člena SVHCG, po schválení valnou hromadou SVHCG,

c) na vlastní žádost dle § 5.

§ 5. Práva a povinnosti členů SVHCG:

1. Člen SVHCG je povinen:

a) aktivně se podílet na činnostech směřujících k dosažení účelu SVHCG,

b) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy SVHCG,

c) v řádných termínech platit pravidelné roční členské příspěvky, o jejichž výši rozhodla valná hromada SVHCG,

2. Člen SVHCG má právo:

a) podílet se na činnosti SVHCG,

b) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní

c) po dosažení 18ti let, být volen do předsednictva SVHCG,

d) kdykoliv ze sdružení vystoupit

§ 6. Orgány SVHCG:

1. Schůze členů SVHCG tj. valná hromada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů SVHCG, je nejvyšším orgánem SVHCG. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě vyloučení člena, je potřeba 3/5 většina. Valná hromada je svolávána dvakrát ročně, v březnu a v říjnu, přesné datum a program je oznámen členům SVHCG jeden měsíc před termínem valné hromady. Do působnosti valné hromady patří:

a) volba jednotlivých členů předsednictva,

b) schvalování cílů sdružení,

c) schvalování a změny stanov,

d) schvalování názvu a symboliky a jejich změnu,

e) schvalování rozpočtu a roční uzávěrky hospodaření,

f) schvalování výše členského příspěvku,

g) rozhoduje o rozpuštění sdružení,

h) rozhoduje o majetkovém vypořádání sdružení při jeho zrušení,

i) rozhoduje o otázkách, které si k rozhodnutí sama vyhradí.

2. Předsednictvo SVHCG je voleno valnou hromadou na období jednoho roku nadpoloviční většinou přítomných členů a je složeno z 5 osob: vedoucího, zástupce vedoucího, pokladníka, správce majetku a přísedícího. Předsednictvo SVHCG rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů členů předsednictva o činnosti SVHCG. Předsednictvo schvaluje vnitřní předpisy SVHCG.

§ 7. Předsednictvo SVHCG:

1. Vedoucí SVHCG, je volen valnou hromadou, je osobou jednající za SVHCG navenek, vystupuje na veřejnosti jako hlavní představitel SVHCG, domlouvá vystoupení SVHCG a je povinen zajistit:

a) přiznání k dani z příjmu fyzických osob,
b) uzávěrku účetnictví právnických osob,
c) peněžní deník,
d) zajišťování veškerých akcí SVHCG,
e) uzavírat smluvní vztahy,
f) veškerou korespondenci SVHCG.

2. Zástupce vedoucího SVHCG, je volen valnou hromadou. V nepřítomnosti vedoucího má stejná práva a povinnosti jako vedoucí, je osobou jednající za SVHCG navenek.

3. Pokladník SVHCG, je volen valnou hromadou, vybírá a vyplácí peněžní částky, nese odpovědnost za stav pokladny SVHCG. V nepřítomnosti vedoucího i zástupce vedoucího má stejná práva a povinnosti jako oni.

4. Správce majetku SVHCG, je volen valnou hromadou, má na starosti veškerý hmotný majetek SVHCG, odpovídá za jeho stav a zajišťuje případné opravy poškozeného majetku.

5. Přísedící SVHCG, je volen valnou hromadou, podílí se na rozhodování předsednictva SVHCG.

§ 8. Hospodaření společnosti:

1. Financování činnosti společnosti a nakládání s majetkem společnosti zajišťuje předsednictvo SVHCG.

2. Zdroje financování jsou především:
a) členské příspěvky,
b) sponzorské dary,
c) dotace a granty,
d) výnosy z majetku.

3. Výsledky hospodaření společnosti předloží předsednictvo SVHCG minimálně jednou za kalendářní rok na jednání valné hromady.

4. Předsednictvo SVHCG má povinnost sledovat čerpání a užití účelově vázaných prostředků.

§ 9. Pravidelné příspěvky:

1. Nový člen musí po ukončení zkušební lhůty zaplatit stanovený příspěvek, respektive jeho poměrnou část.

2. Pravidelný roční členský příspěvek, jehož výše byla schválena valnou hromadou SVHCG, musí být uhrazen do konce kalendářního roku.

3. Vyžaduje-li to stav pokladny, je možné nařídit jednou za mezidobí mezi valnými hromadami (po schválení většiny předsednictva SVHCG) nepravidelný mimořádný příspěvek, maximálně ve výši dvojnásobku pravidelného ročního příspěvku.

§ 10. Závěrečná ustanovení:

1. Toto sdružení vzniká dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

2. Občanské sdružení se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů

Tyto stanovy vzalo MV ČR na vědomí 21. 4. 2009